Haasnoot Mediation
Menu

Mediation en overheid

Belangen overheid en burger verenigen

Overheidsmediation gaat om het gevoel bij de burger dat de overheid hem dwarsboomt en omgekeerd; het gevoel van de overheid dat de burger haar tegenwerkt. Mediation is het middel om burger en overheid te helpen met elkaar in gesprek te gaan en een oplossing te vinden voor hun geschil.

Voordat ik mediator werd, was ik gedurende langere periode bij de overheid actief. Als bestuursambtenaar en later als gemeentesecretaris bij verschillende overheidsorganisaties en gemeenten. Als onafhankelijk mediator begeleid ik betrokken partijen op weg naar een voor allen bevredigende uitkomst.

Citaat klant:

“Mediation heeft ons tijd en geld opgeleverd. Ons is een lange gerechtelijke procedure bespaard gebleven die onvermijdelijk tot teleurstelling en een bittere nasmaak had geleid. Ik heb oprecht het gevoel dat het verloren gegane vertrouwen hersteld is.”

Conflicten waar de overheid bij betrokken is hebben enkele bijzondere kenmerken. Meer dan in veel andere soorten conflicten is vertrouwen een belangrijk punt. Machtsongelijkheid is aan de orde; de burger voelt zich klein tegenover een grote organisatie. De overheid daarentegen is gebonden aan beginselen van behoorlijk bestuur, zoals zorgvuldigheid en rechtsgelijkheid, en dus aan procedurevoorschriften.

Driehoeksconflicten

Bijzonder is een bestuurlijk driehoeksconflict bijvoorbeeld bij vergunningverlening en handhaving. Er zijn dan drie partijen betrokken bij een conflict. Degene die een bepaalde activiteit wil ondernemen, de overheid die daar toestemming voor moet verlenen. En een derde belanghebbende die bezwaar maakt tegen het verlenen van deze toestemming. Binnen deze driehoek kunnen de betrokken ‘burger’-partijen ook nog eens tegenstrijdige belangen hebben. Mediation is een alternatief voor een langdurige en kostbare bezwaar- en beroepsprocedure.

 Voorbeeld:

Een bedrijf voldoet aan alle in de nieuwe omgevingsvergunning gestelde eisen. Omwonende bedrijven en burgers tekenen alsnog bezwaar aan tegen de voorgenomen uitbreiding van de productlocatie van het bedrijf.

Overheidsinstellingen onderling

Als overheidsinstellingen onderling een conflict hebben, is er meestal zelfs geen tijd voor een juridische procedure. Mediation faciliteert de onderhandelingen om te komen tot een oplossing die recht doet aan de belangen van beide partijen.

Arie Haasnoot:

“Als ervaringsdeskundige op het snijvlak van politiek, bestuur/ambtenarij en (lokale) samenleving voel ik, met diverse overheden aan tafel, uitstekend aan waar de schoen wringt.”

logo beeld